Αντίστροφη Όσμωση

Η αντίστροφη ώσμωση  R.O., είναι πλέον η αποτελεσματικότερη και πιο ακριβής μέθοδος φίλτρανσης και καθαρισμού του νερού.  Χρησιμοποιεί την τεχνολογία των μεμβρανών που, αποτελεί την αρτιότερη φυσική μέθοδο καθαρισμού του νερού .

Εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν κάθε άλλη συμβατική μέθοδος αδυνατεί να αντιμετωπίσει σύνθετα προβλήματα στο νερό, όπως είναι η μεγάλη συγκέντρωση διαλυμένων αλάτων στο θαλασσινό νερό ή υφάλμυρα νερα με γλυφή γεύση.

Ώσμωση είναι το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο όταν δύο υδατικά διαλύματα διαφορετικής πυκνότητας διαχωρίζονται από μία ημιπερατή μεμβράνη, τότε το νερό έχει την τάση να περάσει από το καθαρότερο -αραιότερο διάλυμα  προς το πυκνότερο, αυτό δηλαδή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών. Μεσω της φυσικής αυτής διαδικασίας, το πυκνότερο διάλυμα αραιώνεται και σταδιακά καθαρίζεται, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα ανθρώπινα και ζωϊκά κύτταρα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους υγρά, κ.λ.π.

Προκειμένου να καθαρισθεί πλήρως το νερό και  να αφαιρεθούν όλα τα ανεπιθύμητα συστατικά από το πυκνό διάλυμα, αντιστρέφουμε  τη ροή από το αραιότερο προς το πυκνότερο διάλυμα, με άσκηση εξωτερικής πίεσης από την πλευρά του πυκνότερου υγρού (ωσμωτική πίεση), οπότε επιτυγχάνουμε το φαινόμενο της αντίστροφης ώσμωσης.

Με τη διαδικασία αυτή αναγκάζουμε το πυκνότερο διάλυμα να περάσει μέσω της ημιπερατής μεμβράνης προς το αραιό-καθαρό, οπότε τα άλατα και άλλες διαλυμένες ουσίες που περιέχονται στο πυκνό διάλυμα, αδυνατόντας  να περάσουν από τη μεμβράνη, παραμένουν στην πλευρά του πυκνού διαλύματος, που καταλήγει στο συμπύκνωμα που αποχετεύεται .

Η ικανότητα των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης να διαχωρίζουν ανεπιθύμητες ουσίες πάρα πολύ μικρού μεγέθους που περιέχονται στο νερό, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:reverse-osmosis1

Η καθαρότητα του νερού που παράγεται μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης ώσμωσης είναι πολύ υψηλή, αφού οι σύγχρονες μεμβράνες  είναι σε θέση να απομακρύνουν από το νερό όχι μόνο διαλυμένα άλατα ελάχιστου μεγέθους (1-10 Angstrom), αλλά ακόμη βακτήρια και ιούς.

reverse-osmosis2

Τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης, σχεδιάζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης, από απλές, τοπικές συσκευές  , μέχρι συγκροτήματα για την παραγωγή πόσιμου νερού σε βιομηχανική κλίμακα, χωρίς περιορισμούς στην παραγωγική τους ικανότητα.

reverse-osmosis3

Η mypool, προσφέρει αυτήν την εξελιγμένη τεχνολογία με  πρόσθετο εξοπλισμό αποστείρωσης λάμπα UV , για  πεντακαθαρό πόσιμο νερό, στο γραφείο ή το σπίτι.
ΠΙΣΩ